Vaš pouzdani partner u svijetu čelika
Dio grupe
Sadržaj

Opći uvjeti

Opći uvjeti prodaje i isporuke

1. Područje primjene i pojmovi

1.1. Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke (u nastavku ''Opći uvjeti'') primjenjuju se na sve ugovorne odnose (isporuke i usluge) društva Horex trade d.o.o. i primatelja isporuke ili usluge. Kupac prihvatom potvrde narudžbe ili isporuke prihvaća i njihovo važenje, odnosno uvjeti se smatraju prihvaćenima ako kupac ne odgovori u roku 8 dana od njihova zaprimanja. Ako su isporučitelj i kupac u trajnom poslovnom odnosu ili ako kupac obavlja daljnje narudžbe, Opći uvjeti vrijede i ako se prilikom potvrde narudžbe, odgovara na upit ili isporuke ne uputi na njihovo važenje. Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu i Opći uvjeti) primjenjuju se na svaku pravnu ili fizičku osobu koja je na bilo koji način ostvarila poslovni kontakt s društvom Horex trade d.o.o. radi nabave robe, a u skladu s člankom 295. Zakona o obveznim odnosima.

1.2. Odredbe koje odstupaju od ovih Općih uvjeta ili dodatne odredbe u potvrdi narudžbe isporučitelja imaju prednost pred ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti poslovanja ili obrasci kupca ni u kojem slučaju ne postaju sastavni dio ugovora i to neovisno o tome jesu li isporučitelju bili poznati ili ne ili je li se on njihovu važenju izričito protivio ili ne.

1.3. Isporukom se smatra Ugovor o isporuci roba, ali i Ugovor o (sporednim) uslugama, uključujući i usluge savjetovanja.

''Isporučitelj'' u smislu ovih uvjeta je društvo Horex trade d.o.o. i to neovisno o tome sastoji li se njegovo djelovanje od odgovaranja na upite, izrade ponuda ili položaja u svojstvu prodavatelja i/ili pružatelja usluge.

''Kupac'' u smislu ovih uvjeta je osoba koja postavlja upit, ponuditelj, primatelj ili kupac robei/iliusluga isporučitelja.

2. Sklapanje ugovora

2.1. Obavijesti kojima isporučitelj odgovara na upit kupca nisu obvezujuće čak ni u slučaju kada se njima priopćavaju cijene, rokovi i druge tehničke specifikacije; tehničke informacije ili prijedlozi rješenja isporučitelja kao što su primjerice opisi, primjerci ili uzorci koji se prikazuju na sajmovima isporučitelja isto su tako neobvezujući. Jednako vrijedi i ako isporučitelj na osnovu narudžbe kupca izda samo privremenu potvrdu narudžbe. Ugovor se smatra sklopljenim tek u trenutku pisane potvrde narudžbe koju je izdao isporučitelj ili obavljanjem isporuke u slučaju propuštanja takve pisane potvrde narudžbe. Narudžbe, potvrde narudžbe, potvrde isporuke itd. kupca nakon datuma te potvrde nemaju učinak, čak i ako im se isporučitelj ne usprotivi.

2.2. Ako se u skladu s dogovorom u potvrdi isporuke navodi određeni proizvođač koji isporučuje robu, tada se ugovor sklapa pod raskidnim uvjetom stvarne isporuke u skladu s uvjetima tog proizvođača.

2.3. Odstupa li potvrda narudžbe isporučitelja od narudžbe kupca, to se odstupanje smatra prihvaćenim ako mu se kupac ne usprotivi u roku od 3 dana od dana njegova primitka, a najkasnije prilikom provedbe isporuke. Uslijedi li sklapanje ugovora na način obavljanja isporuke, isporučitelj je obvezan ispuniti samo uvjete sadržane u obavijesti (privremena potvrda narudžbe) u skladu s točkom 2.1.

2.4. Ako pisana potvrda narudžbe isporučitelja ili njegova obavijest u skladu s točkom 2.1.1 Općih uvjeta ne sadrži podatke o tome, vrijedi sljedeće:

  • kao paritet isporuke: DAP (u skladu s INCOTERMS 2010),
  • kao kvaliteta: prosječna kvaliteta, ali koja je u skladu s normama, uzimajući u obzir uzance koje vrijede za mjesto proizvodnje robe.

3. Cijena i uvjeti plaćanja

3.1. Sve se cijene odnose na vrijeme izdavanja pisane potvrde narudžbe isporučitelja ili, ako takva pisana potvrda narudžbe ne postoji, na vrijeme obavijesti u skladu s točkom 2.1.; navedene cijene bez posebnog navođenja oznake valute izražene su u kunama. Ako u pisanoj potvrdi narudžbe isporučitelja nije predviđeno drukčije, sve se cijene podrazumijevaju pod određenjem cijene na paritetu DAP kupac. Stoga one ne sadržavaju porez na dodanu vrijednost i carine te uvozna ili izvozna davanja.

3.2. Ako cijena, međutim, zbog ugovorenog pariteta isporuke sadrži naknade za prijevoz robe, poreze, carine i pristojbe, tada se ona s tim u skladu mijenja ako se ti sastavni dijelovi cijene do trenutka isporuke promijene. Promjena tih sastavnih dijelova cijene uslijedit će ako se između trenutka pisane potvrde narudžbe ili obavijesti u skladu s točkom 2.1. Općih uvjeta i isporuke ti troškovi na kojima se temelje ovi sastavni dijelovi cijene promijene za više od 10% ili ako se tržišna cijena robe koja se isporučuje (npr. prema odgovarajućem indeksu cijena u veletrgovini u sjedištu isporučitelja) promijeni za više od 10%.

Jednako se tako mijenja cijena i u slučaju promjene deviznog tečaja ako su ugovorene cijene u eurima, otežavanja ili ometanja uvjeta utovara i prijevoza, odnosno pogrešnih prijevoza te u slučaju promjene rute prijevoza zbog okolnosti za koje nije odgovoran isporučitelj.

3.3. Cijena u cijelosti dospijeva na naplatu u skladu s Ugovorom, potvrdom narudžbe ili na drugi dogovoreni način. Dospijeće nastupa neovisno o tome je li kupac imao priliku kontrolirati isporuku ili ostvaruje prava zbog nedostataka i oštećenja isporučene robe.

Ako se isporučuje u dijelovima, isporučitelj ima pravo ispostaviti djelomične račune.

Isporučitelj ima pravo zahtijevati plaćanje unaprijed ili osiguranje plaćanja ako sumnja u volju za plaćanje ili platnu sposobnost kupca.

3.4. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem, plaća se zatezna kamata u skladu sa zakonom. Eventualni popusti s osnove već podmirenih djelomičnih računa prestaju vrijediti u slučaju zakašnjenja s daljnjim djelomičnim računima ili s ukupnim računom.

Isporučitelj može osim kamata zahtijevati i nadoknadu drugih šteta i troškova nastalih uslijed zakašnjenja, posebice troškova odgovarajućih izvansudskih i sudskih mjera u svrhu naplate potraživanja i ovrhe.

Isporučitelj osim toga, u slučaju zakašnjenja s plaćanjem ima pravo osim zateznih kamata zatražiti raskid ugovora u cijelosti ili djelomično.

3.5. Kupac bez izričite i pisane suglasnosti isporučitelja nema pravo svoje obveze plaćanja podmiriti na način obračuna s drugim tražbinama ili zadržati plaćanje iz bilo kojeg razloga, a posebice ne zbog tvrdnje da postoje nedostaci i oštećenja.

4. Isporuka

4.1. Datumi isporuke koje isporučitelj navodi nisu obvezujući, osim ako u pisanoj potvrdi narudžbe izričito nije drukčije ugovoreno. Jednako je tako i u slučaju rokova isporuke riječ samo o okvirnim navodima.

4.2. Rok isporuke ne počinje teći prije datuma izdavanja pisane potvrde narudžbe. Rok isporuke produžuje se za razdoblje koje je nakon toga potrebno u svrhu razjašnjenja pojedinosti ili ishođenja službenih odobrenja koje kupac treba pribaviti ili obnoviti.

Rokovi svakako ne počinju teći prije potvrde koju izda tvornica u kojoj se proizvodi roba koja se isporučuje ili prije dogovorenog osiguranja plaćanja kupca (posebice u obliku dokumentarnih akreditiva/bankovne garancije). Na isti se način zbog takvih okolnosti odgađaju i datumi isporuke.

4.3. Rokovi isporuke koji su počeli teći u skladu s točkom 4.1. prekidaju se zbog niže navedenih okolnosti te nastavljaju teći tek nakon prestanka razloga prekida: povreda obveze kupca na sudjelovanje ili druge povrede ugovora od strane kupca iz ovog ili nekog drugog ugovora, odgoda, prekid ili kašnjenje tvornice koja proizvodi robu koja se isporučuje s opskrbom isporučitelja, tehnički kvarovi proizvodnih i prijevoznih postrojenja i svi slučajevi više sile. Osim ovog prekida roka, potrebno je uračunati i primjereno razdoblje uhodavanja za početak ili nastavak isporuke. Na isti se način zbog razdoblja prekida i nastavka isporuke mijenjaju i datumi isporuke.

4.4. Traje li neki od razloga za prekid koji su predviđeni u točki 4.2. duže od tri mjeseca, isporučitelj i kupac imaju pravo raskinuti ugovor jednostranom pisanom izjavom. Međutim, kupac više nema to pravo ako je isporučitelj već započeo s isporukom ili ako isporučitelj više nema mogućnost raskinuti ugovor s tvornicom koja proizvodi robu koja se isporučuje.

4.5. Isporučitelju je dopušteno isporučivati u dijelovima, ako izričito nije drukčije ugovoreno .

Osim toga, isporučitelj ima pravo isporuku obaviti i prije ugovorenog vremena.

Odustanak od ugovora ili razvrgavanje ugovora na neki drugi način iz bilo kojeg razloga ne poništava ugovor koji se odnosi na već obavljene djelomične isporuke; osim ako razlog odustanka od ugovora ili raskida ugovora obuhvaća i već izvršene djelomične isporuke.

4.6. Za isporuku treba predvidjeti mogući i dopušteni pristup teškim teretnim vozilima. Istovar robe odvija se na trošak i rizik kupca te ga obavlja ili sam kupac ili treća osoba koju je kupac angažirao.

4.7.

4.8. Odstupanja isporučene robe po mjeri, težini ili kvaliteti dopuštena su u okviru ugovorene norme. Nema li ugovora o takvim normama, vrijede norme i uzance koje vrijede u zemlji proizvođača robe koja se isporučuje. Jednako vrijedi i za uobičajene tolerancije prilikom utvrđivanja kvantitete u skladu s računskim načelima. Obračun težine za toplovaljane limove vrši se po 8,00 kg/dm3 ili po realnoj težini koja je u nekim slučajevima veća od 8,00 kg/dm3.

Isporučitelj nadalje zadržava pravo kvantitativnih odstupanja u rasponu od +/- 10%.

Za utvrđivanje težine vrijedi ukupna težina isporuke. Navedeni broj komada ili snopova nije obvezujući; različite pojedinačne težine poravnavaju se u okviru ukupne težine.

4.9. Rizik od slučajne propasti ili oštećenja prelazi u skladu s primjenjivom odredbom klauzule Incoterms-a 2010 na kupca. Postoji li razlog za prekid u skladu s točkom 4.2. i ako je kupac već obaviješten o spremnosti za otpremu i ne dopusti isporuke, tada rizik prelazi na kupca s obaviješću da je otprema spremna.

Kupac je obvezan preuzeti isporuku u skladu s ugovorenom klauzulom Incoterms 2020. Ostvarivanje prava po osnovi isporuke koja nije u skladu s ugovorom ili okolnost da kupac nije mogao provjeriti isporuku ne daje mu pravo odbiti ili odgoditi preuzimanje isporuke.

KKupac je obvezan provjeriti isporuku nakon njezina zaprimanja na odredištu u skladu s pravilima ISO 9001/9002. Kupac gubi pravo pozivati se na to da isporuka nije u skladu s ugovorom ako propusti učiniti navedenu trenutačnu provjeru ili ako u roku od 8 dana od trenutka u kojem je propisnom provjerom mogao uočiti nesukladnost nije pisanim putem prigovorio da isporuka nije u skladu s ugovorom, uz točan navod nesukladnosti ugovoru.

4.10. Isporučitelj je u zakašnjenju ako u slučaju izričito fiksno dogovorenih datuma ili rokova isporuke ne obavi isporuku u ugovoreno vrijeme ili unutar ugovorenog roka. Ako je ugovoren samo okvirni datum, odnosno okvirni rok ili ako se takvi okvirni datumi i rokovi smatraju ugovorenima, isporučitelj se nalazi u zakašnjenju tek ako isporuku ne izvrši u roku od daljnjih 6 tjedana nakon navedenog okvirnog datuma ili navedenog okvirnog roka.

Nalazi li se isporučitelj u zakašnjenju, kupac ima pravo raskinuti ugovor nakon određivanja primjerenog dodatnog roka za isporuku od najmanje 14 dana. Taj rok počinje teći tek od trenutka zaprimanja pisane izjave kupca prema kojoj on nakon isteka dodatnog roka kojeg je odredio u tom pismenu odustaje od ugovora ako se do tada ne izvrši isporuka. Ako isporučitelj odgovara za zakašnjenje, kupac može zahtijevati naknadu štete pod uvjetima navedenim u točki 6. Pravo kupca zahtijevati raskid ugovora zbog zakašnjenja isporučitelja ne obuhvaća već obavljene djelomične isporuke.

5. Viša sila i ostale smetnje isporuke

Događaji više sile isporučitelju daju pravo odgoditi isporuku za vrijeme trajanja smetnje i primjerenog razdoblja uhodavanja ili zbog još neispunjenog dijela ugovora djelomično ili u cijelosti odustati od ugovora. Štrajk, blokada i druge okolnosti koje isporučitelju bitno otežavaju ili onemogućavaju isporuku izjednačeni su s višom silom i to bez obzira na to nastupaju li kod isporučitelja ili podisporučitelja. Kupac može od isporučitelja zatražiti izjavu o tome želi li odustati od ugovora ili obaviti isporuku u primjerenom roku. Ako isporučitelj ne da odgovarajuću izjavu, kupac može odustati od ugovora.

6. Roba koja nije u skladu s ugovorom

6.1. Isporučitelj jamči da isporuka odgovara kvaliteti koja je određena u pisanoj potvrdi narudžbe ili, ako nema pisane potvrde narudžbe, u obavijesti u skladu s točkom 2.1.1. Odgovara li isporuka ovim uvjetima smatra se da je u skladu s ugovorom, inače mu je protivna. U slučaju odstupanja u smislu točke 4.5. isporuka se smatra sukladna ugovoru.

6.2. U svrhu utvrđivanja je li isporuka u skladu s ugovorom bitan je trenutak predaje prvom prijevozniku ili obavijesti o tome da je isporuka spremna za otpremu. Tvrdi li kupac kako postoji nesukladnost s ugovorom, on mora dokazati da roba u tom trenutku nije bila u skladu s ugovorom. Time se ne zadire u pravilo o tome tko snosi rizik koji je predviđen u ugovorenim pravilima Incoterms 2000.

6.3. Ako je dokazano da roba nije u skladu s ugovorom, isporučitelj ima pravo tu nesukladnost otkloniti u primjerenom roku zamjenskom isporukom (zamjena) ili otklanjanjem nedostatka isporuke. Ako otklanjanje nedostatka ili zamjena nisu mogući ili ako za isporučitelja predstavljaju nerazmjerno velik trošak, tada kupac može zatražiti samo raskid ugovora. Isključuje se pravo na smanjenje cijene.

6.4. Ako je isporučitelj kriv za to što roba nije u skladu s ugovorom, kupac može tražiti naknadu štete samo u obliku otklanjanja nedostatka ili zamjene. Ako takvo otklanjanje nedostatka ili zamjena nisu mogući ili ako za isporučitelja predstavljaju nerazmjeran trošak, kupac može tražiti naknadu štete u novcu samo ako je isporučitelj postupao s namjerom ili krajnjom nepažnjom. Naknada štete uzrokovane nedostatkom jednako je tako dopuštena samo uz ovo ograničenje. Naknada štete ni u kojem slučaju ne može biti viša od vrijednosti reklamirane isporuke.

Pravo na otklanjanje nesukladnosti ugovoru i na naknadu štete gasi se:

a) u slučaju nepropisnog ili nepravodobnog prigovora o postojanju nedostatka (točka 4.6.) ili

b) obradom ili preradom isporuke, a da se isporučitelju nije dala prilika provjeriti nedostatak ili

c) istekom od 6 mjeseci od datuma prelaska rizika ako do tada nije sudskim putem istaknut zahtjev za otklanjanje nesukladnosti ugovora.

6.5. Činjenica da dijelovi isporuke nisu u skladu s ugovorom ne daje pravo kupcu odbiti one dijelove isporuke na koje se to ne odnosi ili buduće dijelove isporuke ili isporuke iz drugih ugovora.

7. Odgovornost i naknada štete

7.1. Isporučitelj ima obvezu nadoknaditi štetu zbog povrede ugovorom preuzete ili na osnovi zakona postojeće obveze samo ako je postupao s namjerom ili krajnjom nepažnjom. Teret dokaza je na kupcu.

Izuzeće od ograničenja predviđenog točkom 6.1.1. predstavlja odgovornost za neispravne proizvode koja prema zakonu nije dispozitivne naravi i ne ovisi o krivnji, ako je čovjek zbog toga ozlijeđen, usmrćen ili mu je ugroženo zdravlje.

7.2. Isključuje se odgovornost za materijalne štete zbog neispravnih proizvoda (u smislu jamstva za neispravne proizvode koje prema zakonu nije dispozitivne naravi i neovisno je o krivnji) za sva poduzeća uključena u proizvodnju, uvoz i distribuciju.

Kupac se obvezuje isključenje odgovornosti prenijeti i na svoje kupce. Potraživanja regresa u smislu zakonskih propisa iz prethodnog stavka isključena su, osim ako ovlaštenik regresa dokaže kako je greška prouzročena u sferi isporučitelja te je skrivljena krajnjom nepažnjom.

7.3. Sva prava na naknadu štete, uključujući prava po osnovi šteta prouzročenih nedostatkom, ako je to zakonski dopušteno, ograničena su na štetu koju je isporučitelj predvidio ili kao moguću posljedicu mogao predvidjeti, ali najviše na jednostruku vrijednost isporuke.

8. Pridržaj prava vlasništva

8.1. Sve isporuke do cjelokupne isplate ostaju vlasništvo isporučitelja. Osim toga, isporučitelj do podmirenja svih zahtjeva temeljem poslovnog odnosa pridržava pravo vlasništva nad svojim isporukama (čak i ako su te konkretne isporuke plaćene).

Ako se za tražbine po osnovi isporuke računi ispostavljaju u određenim obračunskim razdobljima, pridržaj prava vlasništva osigurava najviši nepodmireni saldo.

8.2. Pridržaj prava vlasništva isporučitelja proteže se i na novonastalu robu u slučaju obrade ili prerade; obrada ili prerada u tom se slučaju obavljaju isključivo za isporučitelja.

Ako pridržaj prava vlasništva zbog bilo kojih okolnosti ipak prestane vrijediti, tada su isporučitelj i kupac suglasni da vlasništvo nad isporukama s preradom ili miješanjem prelazi na isporučitelja koji prihvaća prijenos. Kupac u tom slučaju ostaje besplatni ostavoprimac.

U slučaju obrade predmeta koji su još uvijek u tuđem vlasništvu, isporučitelj stječe suvlasništvo na novoj stvari. Opseg suvlasništva proizlazi iz odnosa obračunate vrijednosti robe koju je isporučitelj isporučio prema obračunatoj vrijednosti ostale robe.

8.3. Ako kupac robu nad kojom je pridržano pravo vlasništva (i nakon njezine obrade, prerade ili miješanja) preda drugoj osobi, njegovo potraživanje kupoprodajne cijene stupa na mjesto pridržanog prava vlasništva. Ova se tražbina s osnove prodaje trećoj osobi u trenutku njezina nastanka prenosi na isporučitelja. Isporučitelj nad zaprimljenim novcem stječe vlasništvo putem kupca u obliku posesornog konstituta. Kupac činjenicu tog ustupanja mora navesti u svojim poslovnim knjigama i o tome obavijestiti primatelja robe.

8.4. Ako je kupac u zakašnjenju s plaćanjem cijene koja je osigurana pridržajem prava vlasništva ili salda, isporučitelj u svakom trenutku ima pravo preuzeti posjed nad pridržanom robom, čak i ako ugovor još nije raskinut.

8.5. Ako pridržano vlasništvo ili ustupanje budućih tražbina s osnova daljnje prodaje prema materijalnom pravu mjesta na kojem se roba nalazi ne proizvodi pravni učinak, ali to pravo dopušta slične oblike osiguranja, tada se ugovorenim smatra taj oblik osiguranja. Ako kupac za valjanost tog osiguranja treba poduzeti odgovarajuće radnje ili dati izjave, dužan je poduzeti takve radnje i bez poziva isporučitelja.

9. Nadležnost suda i primjenjivo pravo

9.1. Za sve sporove i nesuglasice koje proizlaze iz ugovora koji se temelji na Općim uvjetima ili su s njime povezani, uključujući spor o njegovu nastanku ili valjanosti, nadležan je stvarno nadležan Trgovački sud u Zagrebu. Neovisno o tome isporučitelj ima pravo tužiti kupca pred stvarno nadležnim sudom u mjestu njegova sjedišta ili poslovnog nastana.

9.2. Ugovor zaključen na osnovi ovih Općih uvjeta podliježe materijalnom pravu Republike Hrvatske s iznimkom Konvencije Ujedinjenih Naroda o ugovorima međunarodne prodaje robe (izdanje 1980.).

10. Tajnost podataka

10.1. Ugovorni partneri obvezuju se kao poslovnu tajnu tretirati sve trgovačke i tehničke pojedinosti koje nisu javne i koje im postanu poznate kroz poslovni odnos.

10.2. Kupac je dužan u vezi sa zaključenjem ugovora postupati povjerljivo te mu je u promidžbenim materijalima dopušteno upućivati na poslovnu povezanost s isporučiteljem tek nakon njegove pisane suglasnosti.

11. Ostalo

11.1. Ako su pojedine odredbe Općih uvjeta ništetne ili protivne zakonu, ostale odredbe ostaju na snazi.

11.2. Da bi ustupanje prava kupca bilo valjano, zahtijeva se izričita i pisana suglasnost isporučitelja. Isporučitelj, međutim, ima pravo svoje tražbine s osnove isporuka i usluga ustupiti trećim osobama u svrhu financiranja.

11.3. Ako ugovor sklopljen na osnovi ovih Općih uvjeta ili ovi uvjeti predviđaju pisane obavijesti za drugu ugovornu stranu, one se smatraju obavljenima ako su upućene na posljednju navedenu adresu.

11.4. Radnje ili propusti tvornice koja proizvodi robu koja se isporučuje ili prijevoznika, ne mogu se u pogledu ispunjenja njegovih ugovornih obveza pripisati isporučitelju.

11.5. Isporučitelj ima pravo svakodobno obustaviti ili zaustaviti ispunjenje svojih vlastitih obveza ako se nakon sklapanja ugovora ispostavi da kupac neće ispuniti bitan dio svoje obveze:

a) zbog teškog nedostatka njegove sposobnosti za ispunjenje ugovora ili zbog teškog nedostatka njegove kreditne sposobnosti ili

b) zbog njegova ponašanja prilikom pripreme ispunjenja ili tijekom ispunjenja ugovora ili prijašnjih ugovora.

11.6. Kupac daje svoju suglasnost da isporučitelj u ispunjenju ugovora automatski pohranjuje i obrađuje podatke kupca.

12. Stupanje na snagu

12.1. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenju, a primjenjuju se od 01.07.2015. godine.

Horex trade d.o.o.

Opći uvjeti u PDF-u